Våre verdier - hvorfor menneskerettigheter?

Vi ønsker å være et lavterskel rettshjelpstilbud med høy kompetanse på menneskerettigheter.

Vi er opptatt av at utsatte grupper og enkeltpersoner som ikke har økonomiske, sosiale eller kulturelle forutsetninger, får rettshjelp og når fram med sine rettigheter i systemet.

Menneskerettighetene er imidlertid universelle, de gjelder for alle mennesker, ikke bare utsatte grupper. Vi er opptatt av å styrke menneskerettigheter generelt. Det er nettet av de forskjellige menneskerettighetene som til sammen utgjør et viktig minoritetsvern.

Menneskerettighetene ble vedtatt for å forhindre statens maktmisbruk overfor individets ukrenkelige menneskeverd. Dette kan raskt bli store og innholdsløse ord. Det er i detaljene det viser seg hva menneskerettighetene er verdt. Flere mener man har gått for langt i å gi menneskerettigheter. Vi mener at det er i slike tider vi står overfor nå, at menneskerettighetene virkelig blir satt på prøve, og hvor det er viktig å styrke dem. Grensene for statens handlingsrom må diskuteres og vurderes konkret. Vi forsøker å gi transparente og grundige begrunnelser for våre standpunkter når vi skal fremme klientens interesser i den enkelte saken. Bare på denne måten kan argumentene etterprøves, vurderes og rettighetene utvikles.

Ikke alle krenkelser kan anses som brudd på menneskerettighetene. Vi er opptatt av å gjøre et solid og uavhengig arbeid. Vi tar oss god tid til hver enkelt sak. Der det ikke er i din interesse å påberope deg brudd på menneskerettigheter, vil vi fraråde deg det. Vår faglige integritet er viktig for oss.

Uten rettshjelp, blir ofte menneskerettighetene illusoriske. I dag kan det være vanskelig å få dekket utgifter i forbindelse med en sak med påstand om menneskerettighetsbrudd gjennom den offentlige rettshjelpsordningen. Vi mener det er viktig at gratis rettshjelpsordninger utvides og styrkes slik at flere får hevdet sine rettigheter og slik at rettshjelpen når ut til dem som trenger den mest. Se her, nederst på siden, for oversikt over rettshjelpstiltak som gir gratis rettshjelp.