Advokat Knut Rognlien

 • Privatpraktiserende advokat i Oslo fra januar 1982 med prosedyre for landets domstoler og den europeiske menneskerettsdomstol.
 • Møterett for Høyesterett fra 1995.
 • Arbeider nå særlig med menneskerettigheter.
 • Fast forsvarer ved Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett fra 2000.
 • Medlem av høringsutvalget i Advokatforeningens forsvarergruppe.
 • Tidligere leder av Menneskerettsutvalget i Advokatforeningen og medlem av Fagutvalget for menneskerettigheter i Juristenes Utdanningssenter. Undervist i ulike juridiske emner.
 • Sammen med andre organisasjoner har han skrevet skyggerapporter og deltatt i møter med FNs menneskerettighetskomiteer
 • Tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete, vit.ass. ved Institutt for rettsinformatikk og førstekonsulent i Sosialdepartementet.
 • Deltaker i Nordems beredskapsstyrke som internasjonal observatør. Observert rettssaker i Etiopia, Tanzania og Tyrkia.
 • Har mottatt ærespriser fra Oslo krets av Advokatforeningen og Espelands legat for arbeidet med menneskerettigheter.
 • Skrev boka "Forutberegnelighet og teknologisk utvikling som juridiske argumenter" Complex 6/91 TANO og diverse artikler og rapporter, særlig om menneskerettigheter.

Kontaktopplysninger:

 • Mobil: 92653061

 • Telefaks: 24145351

 • Mail: knut@advokatrognlien.no

 • Postadresse: Pb 6878 St. Olavs plass, 0130 Oslo

 • Besøksadresse: C.J. Hambrosplass 5, 3. etg (Ved tinghuset)

 • Web: www.advokatrognlien.no